Τα ιστορικά μνημεία και το φυσικό περιβάλλον είναι κοινά

Η προστασία, η ανάδειξη και αξιοποίηση τους μπορεί να γίνει μόνο από τις συλλογικότητες και τα κινήματα των πολιτών σε όφελος της κοινωνίας και της φύσης

Κοινωνικοί και πολιτικοί στόχοι της σύμπραξης

Στην εποχή της καπιταλιστικής κρίσης που βιώνουμε, διαπιστώνουμε κάθε ημέρα και περισσότερο ότι παράλληλα με τη φτωχοποίηση του πληθυσμού και τη στέρηση κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους απαξίωσης και ακόμη και εξαφάνισης τα ιστορικά μνημεία όπως και το φυσικό περιβάλλον. Με την προωθούμενη από το κράτος και την πλειοψηφία των δήμων και περιφερειών πολιτική εκποίησης των δημόσιων χώρων, αγαθών και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση κερδοσκοπικών επιδιώξεων γίνεται πλέον σαφές ότι τόσο η κεντρική εξουσία όσο και όλες σχεδόν οι τοπικές εξουσίες αντιμετωπίζουν και τα ιστορικά μνημεία, όπως και το φυσικό περιβάλλον σαν εμπορεύματα και σαν μέσα για την προσέλκυση “επενδυτών”.

Η σύμπραξή μας μπροστά σε αυτή την κατάσταση είναι αναγκασμένη να αγωνισθεί για να αποδείξει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον ανήκουν στην κοινωνία, αποτελούν κοινά. Επομένως μόνο οι πολίτες οργανωμένα και μέσα από τις τοπικές συλλογικότητες και τα κινήματα στα οποία συμμετέχουν, μπορούν όχι μόνο να τα προστατέψουν από την αρπαχτική βουλιμία των κερδοσκόπων “επενδυτών”, αλλά και να τα αναδείξουν και να τα αξιοποιήσουν σε όφελος του πολιτισμού, της τοπικής αλληλέγγυας οικονομίας και της φύσης

Συμπερασματικά η σύμπραξη στοχεύει

α) Στην ανάδειξη του αναντικατάστατου ρόλου των τοπικών συλλογικοτήτων και κινημάτων τόσο για τα ιστορικά μνημεία, όσο και για το φυσικό περιβάλλον.

β) Στη διαμόρφωση επιστημονικά και κοινωνικά τεκμηριωμένων προτάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση τους της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων

γ) Στη συνεργασία και την συμμετοχή των τοπικών κινημάτων και συλλογικοτήτων τόσο για την ενημέρωση όσο και κυρίως για την ενεργοποίηση των πολιτών για τη διαχείριση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου σαν κοινά

Το περιεχόμενο της σύμπραξης

Σύμφωνα με τους πιο πάνω στόχους η σύμπραξη

α) Θα πραγματοποιεί συναντήσεις και συζητήσεις με τοπικές συλλογικότητες και κινήματα, όπου θα παρουσιασθούν οι στόχοι της και θα συζητιέται η πιθανότητα συμμετοχής τους; στη σύμπραξη

β) Θα εντοπίζει ειδικούς που μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην ενημέρωση όσο και τη διαμόρφωση προτάσεων για κάθε περιοχή.

γ) Θα αναζητεί, σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, επαφές με συλλόγους της περιοχής, με επαγγελματίες με συνδικαλιστικούς φορείς (π.χ εκπαιδευτικών ) που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση των προτάσεων

δ) Θα συμβάλλει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς στη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο επιδιώκοντας την ανάληψη ευθυνών για την υλοποίησή τους από τους ίδιους τους πολίτες

ε) Θα καταγράφει και να συζητά τις εμπειρίες των δράσεων σε ανοιχτές συνελεύσεις που θα συμμετέχουν όλοι/ες που έλαβαν μέρος στην υλοποίησή τους

ζ) Θα συμβάλλει στον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων

Ομάδες και ονόματα ανθρώπων που αποτελούν τη σύμπραξη

Μέχρι τώρα στη σύμπραξη έχουν δηλώσει συμμετοχή η Εναλλακτική Δράση, η ανοιχτή συνέλευση Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και η συνέλευση Γκύζη-Πολυγώνου